نمودار ph HY-DRY

نمودار ph HY-DRY

راندمان خنک کننده بالاتر هنگامی بدست می آید که دیگر رطوبت زیاد کاری نکنید. با کاهش رطوبت ، خنک کننده شما افزایش می یابد. به نمودار ph زیر مراجعه کنید تا ببینید با کاهش رطوبت در ساختمان شما میزان خنک سازی معقول چقدر افزایش می یابد. با رطوبت زدایی ، HY-DRY cooling می تواند خنک کننده بیشتری برای پول شما به دست آورد. نمودار ph زیر بهبودهای به دست آمده را نشان می دهد.

نمودار ph مهندسی در تبرید که با LPA بهبودهایی را نشان می دهد

نمودار phکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید