تور LPA® صفحه 07

تور LPA® صفحه 07

 قبلی | بعدی

La LPA® سیستم این کار را انجام می دهد

سادگی سیستم LPA® آن را منحصر به فرد می کند.

یک پمپ مبرد مغناطیسی (کیلووات کسری) کوچک در خط مایع قرار می گیرد. فشار مایع بیش از نقطه اشتعال 8 تا 40 psi افزایش می یابد. مبرد نمی تواند بخار شود تا زمانی که از دریچه انبساط عبور کند. اکنون این سیستم ایده آل است.

تزریق مایع_سیلندر_سردسار

 کمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید