سیستم های پمپ حرارتی CO2 انتقادی: تجزیه و تحلیل انرژی از جمله اثرات انتقال حرارت و جریان سیال

سیستم های پمپ حرارتی CO2 انتقادی: تجزیه و تحلیل انرژی از جمله اثرات انتقال حرارت و جریان سیال

transcritical_co2_heat_pump__ سیستم های

در این مقاله تجزیه و تحلیل و بهینه سازی یک چرخه پمپ حرارتی مبتنی بر دی اکسید کربن برای کاربردهای گرمایش و خنک سازی همزمان ارائه شده است. یک مدل رایانه ای برای شبیه سازی سیستم در حالت پایدار برای شرایط عملیاتی مختلف و سپس برای ارزیابی سیستم بر اساس COP و همچنین کارایی گزاف ، از جمله برگشت ناپذیری م componentلفه توسعه یافته است.

مقاله کامل را از اینجا بارگیری کنید >> J2 تجزیه و تحلیل انرژی سیستم های پمپ حرارتی CO2 انتقادی از جمله انتقال حرارت و اثرات جریان سیال

پاسخ دهیدکمک خواستن؟ برای کمک آنلاین اینجا را کلیک کنید